Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница

Таблиця 5.2

Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки
Дт Кт
1. Списано витрачені на ремонт основних засобів ремонтні матеріали, запасні частини, пальне тощо 801,802 234, 235, 238 та ін.
2. Нарахована зарплата працівникам установи за виконані ремонтні роботи з нарахуванням на соціальні заходи 801, 802 661,651, 652,653, 654
3. Прийняті роботи із закінченого ремонту основних засобів, виконаного підрядним способом (на суму з ПДВ) 801, 802 364, 675
4. Прийняті роботи з реконструкції основних засобів, виконані підрядною організацією на суму вартості робіт разом з ПДВ одночасно другий запис (на суму без ПДВ) 801,802 103—105 631 401

Роботи з реконструкції та модернізації основних засобів ви­конуються, як правило, спеціалізованими підрядними організація­ми. Оформляються вони аналогічно капітальному ремонту основ­них засобів, але роботи з модернізації, добудови Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница, дообладнання, реконструкції об'єктів основних засобів суттєво змінюють їх технічні та експлуатаційні характеристики, а відтак їхню вартість. Тому витрати на ці роботи зараховують на збільшення первісної вартості основних засобів.

Результати реконструкції, модернізації, дообладнання, добу­дови основних засобів обов'язково заносяться до інвентарної кар­тки відповідного об'єкта. Якщо ж вказані роботи суттєво зміню­ють характеристику і призначення об'єкта, то на нього оформля-

ють нову інвентарну картку, а попередня вилучається і зоерігаєть-ся для довідки.

5.7. Облік вибуття і списання основних засобів

Вибуття основних засобів та інших необоротних матеріальних активів бюджетних установ може бути наслідком: їх повного фізич­ного зносу і Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница непридатності для подальшого використання; реалі­зації (відчуження) надлишкового, непотрібного, невикористовува-ного обладнання, транспортних засобів та інших об'єктів; полом­ки, знищення, псування з вини осіб, відповідальних за збереження та використання засобів; знищення або псування засобів унаслідок пожежі, стихійного лиха; недостачі, виявленоїпри проведенні інвен­таризації; безоплатної передачі іншим бюджетним установам за розпорядженням вищих керівних органів; переведення до складу оборотних активів (малоцінних та швидкозношуваних предметів, тварин на відгодівлі).

\ Основні засоби, які стали непридатними для використання, ; підлягають списанню відповідно до «Типової інструкції про поря-і док списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних уста-<■■ нов», затвердженої ДКУ та МЕУ 10.08.2001р. №142/181. Для офор Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница-ї млення списання основних засобів, які стали непридатними, вико­ристовують: «Акт про списання основних засобів» (т. ф. № 03-3 (бюджет), «Акт про списання автотранспортних засобів» (т. ф. № 03-4 (бюджет), «Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури» (т. ф. № 03-5 (бюд­жет). Зазначені акти складаються постійно діючою комісією, яка призначається наказом по установі.

Постійно діюча комісія для визначення непридатності основ­них засобів і встановлення неможливості або неефективності про­ведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих засобів створюється на­казом керівника установи щорічно у такому складі:— керівник або його заступник (голова комісії);

— головний бухгалтер або Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница його заступник (в установах і орга­нізаціях, в яких штатним розкладом посаду головного бухгалтера не передбачено — особа, на яку покладено ведення бухгалтерсько­го обліку);

— керівники груп обліку (в установах, які обслуговуються цен­тралізованими бухгалтеріями) або інші працівники бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

— особа, на яку покладено відповідальність за збереження ос­новних засобів;

— інші посадові особи (на розсуд керівника установи).

Для участі в роботі комісії зі встановлення непридатності ав­томобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших основних засобів, які перебувають під наглядом державних інспекцій, запро­шується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання об'єкта або передає комісії Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница свій письмовий висновок, що додається до акта.

Постійно діюча комісія виконує такі процедури:

1) проводить огляд основних засобів для складання акта на їх списання, використовуючи при цьому необхідну технічну докумен­тацію (технічні паспорти, проектно-кошторисну документацію, ві­домості дефектів тощо), а також дані бухгалтерського обліку;

2) встановлює неможливість відновлення і подальшого вико­ристання об'єкта в даній установі та вносить пропозиції про його продаж, передачу або списання;

3) встановлює конкретні причини списання об'єкта: фізичний або моральний знос, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та інше;

4) встановлює осіб, з вини яких сталося передчасне вибуття основних засобів з експлуатації;

5) встановлює можливість використання окремих вузлів, де­талей Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница, матеріалів списаного об'єкта і проводить їх оцінку;

6) здійснює контроль за вилученням із списаних основних за­собів придатних вузлів, деталей та матеріалів з кольорових і доро­гоцінних металів, визначає їхню кількість, вагу, вартість, контро­лює здавання їх на відповідний склад.

За результатами обстеження комісією складаються акти на списання основних засобів за встановленими формами, які затвер­джуються керівником установи. Розбирання та демонтаж основ­них засобів до затвердження актів на їх списання не допускається.

Списання з балансів бюджетних установ основних засобів про­водиться в такому порядку:

а) з балансів установ, які утримуються за рахунок коштів дер­жавного бюджету:

— вартістю Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница до 5000 грн за одиницю — з дозволу керівника установи;

— вартістю від 5000 до 10000 грн за одиницю — з дозволу ви­щої організації;

— в артістю понад 10 0 0 0 грн з а одиницю — з до зв о лу міністер -ства чи іншого центрального органу виконавчої влади за підпо­рядкуванням;

б) з балансів установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів:

— вартістю до 2500 грн за одиницю — керівниками установи, які є розпорядниками коштів;

— вартістю від 2500 до 5000 грн за одиницю — з дозволу ви­щої установи;

— вартістю понад 5000 грн за одиницю — з дозволу місцевої державної адміністрації.

Списання основних засобів з балансів міністерств, інших цен­тральних органів виконавчої влади, місцевих державних Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница адмініст­рацій незалежно від їхньої вартості проводиться з дозволу керівни­ка установи.

Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого об­ладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації основних засобів, оприбуткову­ються як вторинна сировина і обов'язково здаються установі, на яку покладено збір такої сировини. Вилучені після демонтажу ос­новних засобів деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і до­рогоцінне каміння, підлягають здаванню на спеціалізовані підприє­мства України, що здійснюють приймання та переробку відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.

Посадові особи, винні у порушенні порядку збереження основ­них засобів Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница та в безгосподарному ставленні до них (знищення, підпа­лювання та ін.), притягаються до відповідальності у встановлено­му законодавством порядку. При цьому визначення сум збитків здійснюється відповідно до «Порядку визначення розмір}7 збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінно­стей», затвердженого КМУ 22.01.1996 р. № 116, та Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валют­них цінностей» від 06.06.1995 р. № 217/95-ВР.

Предмети, які втратили своє значення, але придатні для вико­ристання, можуть бути списані тільки за умови, що їх неможливо продати чи передати іншій установі.

Безоплатна передача основних засобів дозволяється лише в Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница такому порядку:

а) у межах одного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади — установам, що утримуються за рахунок дер­жавного бюджету;

б) у межах одного бюджету — установам, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів. '

Продаж основних засобів (у тому числі зношених) здійснюється тільки через аукціони чи біржі. При цьому продаж основних за­собів, вартість яких перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, проводиться за умови обов'язкового погоджен­ня з органами, уповноваженими розпоряджатися цим майном.

Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу основ­них засобів (крім будівель і споруд), залишаються у розпорядженні установи з правом їх подальшого використання на ремонт, модер­нізацію або Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница придбання нових засобів того ж призначення. При цьо­му кошти, отримані від реалізації та розбирання основних засобів, придбаних за рахунок позабюджетних коштів, використовуються тільки після сплати податків, встановлених законодавством. Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу будівель і споруд, вносяться в доход того бюджету, за рахунок якого ці установи ут­римуються (табл. 5.3).

Таблиця 5.3 Основні господарські операції з обліку вибуття основних засобів

Кореспондуючі
Зміст господарської операції субрахунки
Дт Кт
1. Списуються повністю зношені, непридатні для 131,132 103—119
використання основні засоби
2. Списуються основні засоби, ще не повністю
зношені, але непридатні для використання
на суму зносу 131. 132 103—119
на залишкову вартість 103—119
3. Оприбутковані матеріали, одержані від
розбирання Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница необоротних активів:
такі, що підлягають перерахуванню в доход 231.234
бюджету
такі, що залишаються у використанні
установи і які були придбані:
за рахунок коштів загального фонду 234.235. 681.701.
238.239
за рахунок коштів спеціального фонду 234. 235. 711—713
238.239

Продовження табл. 5.3

4. Реалізація основних засобів, придбаних за
рахунок коштів загального фонду (крім будівель і
споруд):
на суму зносу таких засобів 131, 132 104—119
на залишкову вартість 104—119
на суму виручки 313,323,
364, 675
5. Реалізація основних засобів (крім будівель і
споруд), придбаних за рахунок коштів
спеціального фонд}':
на суму зносу 131, 132 104—119
на залишкову вартість 104—119
на суму виручки (без ПДВ) 313,323,
364. 675
на суму ПДВ 313,323,
364, 675
6. Реалізація будівель і споруд:
на суму зносу
на залишкову вартість
на суму коштів, отриманих від реалізації 364, 675
7. Списання Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница недостач необоротних активів:
на суму зносу 131, 132 104—119
на залишкову вартість 104—119
на суму коштів, що підлягає відшкодуванню
винною особою

Списання основних засобів у зв'язку з їх переведенням до скла­ду малоцінних та швидкозношуваних предметів оформляється зви­чайними бухгалтерськими записами на дебеті рахунків 40 (на за­лишкову вартість) і 13 (на суму зносу) та кредиті рахунків 10 або 11 (на їх первісну вартість). Одночасно на суму первісної вартості та­ких об'єктів дебетують субрахунок 221 «Малоцінні та швидкозно­шувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації» та кре­дитують субрахунок 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношува­них предметах за їх видами».

Усі господарські операції, якими оформляють Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница вибуття і спи­сання основних засобів, протягом поточного місяця реєструють у меморіальному ордері № 9 «Накопичувальна відомість про вибут­тя та переміщення необоротних активів» т. ф. № 438 (бюджет). У кінці місяця підсумки цієї відомості переносять у книгу Журнал-головна.

5.8. Облік нематеріальних активів

В умовах ринкових відносин у бюджетних установах, як і у підприємствах виробничого (матеріального) сектора економіки України, виникає специфічний об'єкт бухгалтерського обліку -нематеріальні активи.

У загальному вигляді під нематеріальними активами розумі­ють умовну вартість об'єктів промислової та інтелектуальної влас­ності, а також інших аналогічних майнових прав, визнаних об'єктом власності даної установи (підприємства).

Основні характерні особливості нематеріальних активів:

— відсутність матеріальної (фізичної, речової Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница) структури;

— використання протягом тривалого часу (більше одного року);

— здатність приносити користь підприємству;

— високий ступінь невизначеності щодо можливого у майбут­ньому прибутку від їх застосування й терміну ефективного викорис­тання.

Тобто нематеріальні активи — це затрати установи у заходи, що не створюють матеріальних об'єктів, але тривалий час повинні приносити певну користь від їх використання. До того часу, доки вони виконують цю свою функцію — приносити користь установі, необхідно відображати їх у бухгалтерському обліку в складі коштів (активів) підприємства (установи).

До нематеріальних активів належать: права на об'єкти про­мислової власності, авторські права, права користування землею та іншими природними ресурсами, організаційні Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница витрати, програм­не забезпечення ЕОМ, гудвіли тощо. Розглянемо деякі з цих по­нять детальніше.

Об'єкти промислової власності — це права на винаходи, захи­щені патентами, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуго­вування, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недо­бросовісної конкуренції тощо. Патент на винахід може бути при­дбаний установою у його автора з метою використання цього ви­находу в господарській діяльності установи протягом тривалого часу. Промислові зразки — це створені на даному підприємстві зразки готової продукції (виробів) і зареєстровані у встановлено­му законодавством порядку, що забезпечує ексклюзивне право да­ного підприємства випускати таку продукцію. При цьому інші під Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница­приємства не мають права випускати ідентичну продукцію без зго­ди (дозволу) підприємства —розробника цього виробу. Аналогічні властивості мають зареєстровані товарні знаки і знаки обслутову-

вання. Наприклад, українські підприємства не мають легального права випускати продукцію під знаком зарубіжних компаній «Coca-Cola», «Adidas», «Renault» тощо без відповідної згоди цихкомпаній. За порушення цього правила винні притягуються до судової відпо­відальності у вигляді штрафів, інших економічних санкцій, забо­рони діяльності тощо.

До ноу-хау зараховують технічний досвід, нові технології, технічні та інші рішення, інші конфіденційні відомості і привілеї (секрети виробництва), які приносять користь у процесі їх госпо­дарського викристання. Ноу-хау Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница, як правило, не купляються (як патенти), а вносяться засновниками (учасниками) у рахунок свого внеску до статутного капіталу підприємства. Останні не підтверд­жуються якимись документами на зразок опису технологічного процесу, що мали б юридичну силу і могли бути засвідчені експер­тами в установленому порядку. Ноу-хау часто є предметом комер­ційної таємниці і підлягають особливій охороні. їх вартість визна­чають за домовленістю сторін і оформляють окремою угодою. За цією вартістю їх приймають на облік.

Авторські права — це права на видання, публічне виконання або інше використання творів науки, літератури, мистецтва. Уста­нова може придбати таке право в автора твору або ж одержати його Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница безоплатно (як подарунок). Використання творів, захищених авторським правом, без дозволу їх власника може призвести до тих же наслідків, що й несанкціоноване використання об'єктів промис­лової власності.

Організаційні витрати —це сукупність витрат, здійснених за­сновниками під час створення і організації роботи підприємства: розробка засновницьких документів, статуту, плата за консуль­таційні послуги юридичних та інших спеціальних установ, реєст­раційний збір, рекламні видатки і т. ін., якщо засновницькими до­кументами передбачено вважати їх довгостроковими активами і по­гашати поступово протягом певного (вказаного в засновницьких документах) періоду шляхом нарахування амортизації.

Гудвіл (ціна фірми) — це різниця між вартістю придбання підприємства та чистою вартістю Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница його активів за даними обліку. Наприклад, вартість активів підприємства 50 тис. грн, сума його зобов'язань — 20 тис. грн. Підприємство продано за 35 тис. грн. Звідси чиста вартість активів становить 50 - 20 = ЗО тис. грн. Це та сума, яка буде оприбуткована покупцем у вигляді основних і обо­ротних засобів. А різниця між фактично сплаченою сумою і обліко­вою вартістю активів становить гудвіл (35 30=5 тис. гри), який і

буде відображено у складі нематеріальних активів. Гудвіл вини­кає, як правило, при купівлі прибуткового підприємства, коли влас­ник (продавець) хоче компенсувати частково втрачений прибуток внаслідок продажу підприємства. У практиці зарубіжних країн гудвіл інколи називають «репутація фірми», «добре Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница ім'я фірми» і т. ін., за що покупець і переплачує при її придбанні.

Права користування природними ресурсами (надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інфор­мацією про природне середовище тощо) можуть бути оформлені у вигляді ліцензії або рішення відповідного державного органу на довгострокове використання природнихресурсів. Такі права не слід ототожнювати з платою за використання ресурсів, яка вноситься періодично (пропорційно часові або обсягові використаного ре­сурсу).

Права користування майном — це може бути право користу­ватися земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщен­ня тощо. Наприклад, право на використання ділянки державного лісу в зоні санаторно-курортного комплексу (без права його виру­бування Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница і використання деревини) та ін.

Програмне забезпечення ЕОМ —це вартість придбаного про­грамного забезпечення для електронно-обчислювальшіх машин, яке використовується протягом тривалого часу і зафіксоване на магніт­них носіях інформації (дискетах). Передача такого програмного забезпечення іншим користувачам без дозволу його автора, як пра­вило, не дозволяється.

До нематеріальних активів можуть належати інші засоби, що відповідають наведеним вище вимогам: права на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв, баз да­них тощо.

У бухгалтерському обліку нематеріальні активи оцінюють су­мою витрат на їх придбання і доведення до стану готовності для використання. При цьому сума ПДВ за придбані нематеріальні ак­тиви Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница в їхню вартість не включається, а відноситься прямо на ви­трати діяльності установи. Вартість нематеріальних активів пога­шається шляхом нарахування зносу за нормами, розрахованими безпосередньо в установі, виходячи з їхньої первісної вартості та очікуваного періоду корисного використання (але не більше стро­ку дії підприємства або не більше 20 років, якщо термін діяльності підприємства не обмежений у часі).

Для обліку нематеріальних активів у плані рахунків бюджет­них установ передбачено активний синтетичний рахунок 12 «Не-

матеріальні активи», до якого відкривають два суорахунки першо­го порядку.

На субрахунку 121 «Авторські та суміжні з ними права» об­ліковуються права установи на літературні та музичні твори Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница, про­грами для ЕОМ, бази даних тощо.

На субрахунку 122 «Інші нематеріальні активи» обліковують всі інші нематеріальні активи, що належать установі, за такими гру­пами:

1) права користування природними ресурсами;

2) права користування майном;

3) права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

4) права на об'єкти промислової власності;

5) гудвіл;

6) інші нематеріальні активи.

Оприбуткування придбаних нематеріальних активів оформ­ляється відповідними супровідними документами: актами, угода­ми, рахунками-фактурами тощо. На їх підставі в бухгалтерії офор­мляються відповідні бухгалтерські проведення за дебетом субра­хунків рахунка 12 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 «Кош­ти, розрахунки та інші активи» або 6 «Поточні зобов'язання Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница». Од­ночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунка класу 8 «Витрати» і кредит субрахунка 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами».

Оприбуткування безоплатно одержаних нематеріальних ак­тивів відображається за дебетом субрахунків рахунка 12 «Немате­ріальні активи» і кредитом субрахунка 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами».

Знос нематеріальних активів у бюджетних установах нарахо­вується один раз на рік, перед складанням річного звіту, тобто в останній день грудня, і відображається за дебетом субрахунка 401 «Фонду необоротних активах за їх видами» і кредитом субрахунка 133 «Знос нематеріальних активів».

Вибуття нематеріальних активів відображається за кредитом субрахунків рахунка 12 та дебетом субрахунка 401 (на залишкову вартість вибуваючих нематеріальних активів Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница) і субрахунка 133 (на суму їх зносу).

Розглянемо кореспонденцію рахунків при відображенні деяких господарських операцій з нематеріальними активами (табл. 5.4).

Операції на вибуття і переміщення нематеріальних активів відображають в окремому меморіальному ордері № 9 — накопичу-

Таблиця 5.4 Основні господарські операції з обліку нематеріальних актішіи

Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки
Дт Кт
1. Одержано програмне забезпечення ЕОМ: на купівельну вартість без ПДВ на суму ПДВ одночасно другий запис на суму без ПДВ 121 801, 802 801,802 364, 675 364, 675 401
2. Одержано безоплатно право на користування природними угіддями (оцінено експертним порядком)
3. Зараховано на баланс майно придбаного підприємства (з гудвілом): на облікову вартість на суму зносу необоротних активів на суму гудвілу одночасно другий запис на Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница облікову вартість необоротних активів (разом з гудвілом) 103 104, 105, 231 та ін. 103, 104, 105 122 801,802 364, 675 131 364, 675 401
4. Нараховано знос нематеріальних активів
5. Списано нематеріальні активи, непридатні для подальшого використання: на суш1 нарахованого зносу на залишкову вартість 133 401 121, 122 121, 122

вальній відомості т. ф. № 438 (бюджет), підсумки якої переносять до книги Журнал-головна.

В установах, що запровадили автоматизацію обліку, ці опе­рації відображають у відповідних машинограмах згідно і програм­ним забезпеченням.

Для аналітичного обліку нематеріальних активів доцільно ви­користовувати типові форми інвентарних карток з обліку основ­них засобів, пристосувавши їх до потреб обліку нематеріальних активів (т. ф. № 03-6 (бюджет) та № 03-9 (бюджет) або «Інвентар­ний список основних засобів» (т. ф. № 03 -11 (бюджет).

5.9. Інвентаризація основних засобів та інших необоротних Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница матеріальних активів

Порядок проведення інвентаризації необоротних активів бюд­жетних установ регламентується «Інструкцією з інвентаризації ос­новних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цін­ностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших ста­тей балансу», затвердженою наказом ГУ ДКУ від ЗО жовтня 1998 р. №90.

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовір­ності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фак­тичною наявністю майна. Інвентаризація є обов'язковим доповнен­ням документування господарських операцій. Тільки спільне ви­користання цих двох елементів методу бухгалтерського обліку за­безпечує повне і об'єктивне відображення наявності господарських засобів у балансі. У той же час інвентаризація є одним з методів контролю Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница і важливим засобом боротьби за збереження та раціо­нальне використання майна.

Інвентаризації підлягає все майно установи незалежно від його місцезнаходження. Під час інвентаризації в обов'язковому поряд­ку проводиться констатація наявності об'єктів за їх місцезнаход­женням та за матеріально відповідальними особами.

Основні завдання інвентаризації необоротних активів:

— виявлення фактичної наявності основних засобів та інших необоротних активів у відповідальних за їх збереження осіб;

— виявлення невикористовуваних матеріальних цінностей з причини їх непридатності для використання або непотрібності в діяльності установи;

— перевірка дотримання умов зберігання матеріальних цінно­стей, правил їх утримання, експлуатації та доцільності використан­ня за призначенням;

— виявлення недоліків Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница організації первинного та бухгалтер­ського обліку, стану внутрішньогосподарського контролю за збе­реженням і використанням цінностей;

— виявлення помилок, зловживань, які мали місце в оформ­ленні первинних документів та облікових регістрів;

— перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі ма­теріальних цінностей і нематеріальних активів;

— виявлення недостач або лишків матеріальних засобів в ок­ремих відповідальних за їх збереження осіб та причин цих явищ,

усунення розбіжностей даних обліку з фактичною наявністю за­собів.

У практиці обліково-економічної та контрольно-ревізійної роботи інвентаризації поділяють на види за різними ознаками (ча­сом і способом проведення, повнотою охоплення засобів, поряд­ком проведення і оформлення результатів тощо): повна і Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница часткова, суцільна і вибіркова, планова і раптова, необхідна (обов'язкова), повторна, контрольна, безперервна (перманентна), з оформленням і без оформлення інвентаризаційних описів, з ручною і механізова­ною (автоматизованою) обробкою результатів та ін. Але за будь-якого способу проведення інвентаризації та оформлення її резуль­татів найважливішим правилом є вимога обов'язкової перевірки фактичної наявності засобів безпосередньо у місцях зберігання, порівняння цих даних з показниками бухгалтерського обліку, ви­явлення відхилень та їх причин, усунення розбіжностей фактичної наявності засобів з даними обліку.

Установи зобов'язані проводити інвентаризацію необоротних активів, як правило, перед складанням річного звіту, але не раніше першого жовтня:

— будівель, споруд Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница та інших нерухомих об'єктів — не менше одного разу на три роки;

— музейних цінностей —відповідно до строків, установлених Міністерством культури України;

— бібліотечних фондів — один раз на п'ять років;

— дорослих тварин основного стада — не менше одного разу на квартал;

— інших основних засобів та необоротних активів: у міністер­ствах, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих дер­жавних адміністраціях, їхніх управліннях (відділах), виконавчих органах місцевих рад — не менше одного разу на два роки, в інших установах — не менше одного разу на рік;

— інвентаризація дорогоцінних металів, дорогоцінного камін­ня і виробів з них, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться у відходах Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница і брухті, здійснюється два рази на рік: станом на перше січня і на перше липня;

— капітальних робіт інвентаризаційного характеру і капіталь­них ремонтів — не менше одного разу на рік, але не раніше першо­го грудня.

У ці ж терміни проводиться інвентаризація матеріальних цінно­стей, які не належать установі — як такі, що перебувають на обліку (в орендному користуванні, на відповідальному зберіганні тощо),


documentaehacmb.html
documentaehajwj.html
documentaehargr.html
documentaehayqz.html
documentaehbgbh.html
Документ Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница